วันที่   24   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - ประชุมกรรมการคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2564 ใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  5  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์