วันที่   23   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุมกรรมการคัดเลือกประกวดหนังสั้นโรงเรียนสุจริต  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมการจัดทำงานวิจัยเชิงพื้นที่  10  นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์