วันที่   3   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ทดสอบระบบประชุมออนไลน์  10  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - เกษียณอายุราชการ  รอบละ 30 คน  นางสุภรีย์ หอมสะอาด
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - อบรมออนไลน์ครู ของ สมป.  20  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - การจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  10 คน  นางเตือนใจ พรมมี