วันที่   3   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ทดสอบระบบถ่ายทอดสดประชุมออนไลน์  5  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - เกษียณอายุราชการ  รอบละ 30 คน  นางสุภรีย์ หอมสะอาด