วันที่   10   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่๑๙  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนวัตกรรมการบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - ประชุมพัฒนาความสามารถครูในการสร้างข้อสอบ (PISA)  5  นายพรรณชัย ใบศรี