วันที่   14   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม พ.ศ.2564  5  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทั่วประเทศประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  1  นางเตือนใจ พรมมี