วันที่   13   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( โรงเรียนสุจริต) รูปแบบออนไลน์ โดยใช้ (Zoom Meeting)  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - ระบบการควบคุมภายใน  5  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทั่วประเทศประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  1  นางเตือนใจ พรมมี