วันที่   1   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - ประชุมกลุ่มพัฒนาครูฯเตรียมความพร้อมคัดเลือกครูดีในดวงใจ  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ โดยใช้รูปแบบ Online โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม  10  นางสาววีรยา โพยมรัตน์