วันที่   6   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  12  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - ประชุมย้ายผู้บริหารสถาน  12  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  12  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  20  นางสาวจำนงจิต วิทยานันท์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 13.00-16.30   - พิจารณาผลครุภัณฑื สพม พล อต  5  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด