วันที่   27   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน(สพฐ)  3  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จ.พิษณุโลก  1  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  12  นางสาววิภา เทียนขาว