วันที่   4   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - อบรมครู สมป.  20  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์