วันที่   2   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อจัดหาทุนให้กับนักเรียน  5  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๒  5  นางสาวจำนงจิต วิทยานันท์