วันที่   30   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  6  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 13.00-16.30   - ประชุมพิจารณาผล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน สพม.พล อต  5  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด