วันที่   24   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางและดำเนินการตามมาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งที่ 3/2564  30  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี2564  4  นายสุรศักดิ์ กรไพร
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา  ุ6  นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน