วันที่   7   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  6  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนวัตกรรมการบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - ประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  9  นางสาวนันทิยา เงินศรี