วันที่   19   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - นิเทศออนไลน์ สหวิทยาเขตนเรศวร  5  นางสาววีรยา โพยมรัตน์
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - ประชุมกลุ่มอำนวยการ  8  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์