วันที่   23   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - มอบทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาค  30  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมกานบริหาร  20  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม