วันที่   31   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การดำเนินการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ โดยใช้รูปแบบ Online โรงเรียนอุตรดิตถ์  10  นางสาววีรยา โพยมรัตน์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์  3  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ด้วยระบบ Google Meet  3  นายสุรศักดิ์ กรไพร