วันที่   18   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564  10  นางสาวอนุสรา จุ้ยต่าย
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกฯ ผ่านระบบ Zoom (ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง)  1  นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การประชุมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในสังกัด ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3  นายกฤษฎา พรหมอินทร์