วันที่   20   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ สพม.พล อต  6  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การประชุม อกศจ.จังหวัดอุตรดิตถ์ zoom  3  นายสุรศักดิ์ กรไพร
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564  3  นางสาวจำนงจิต วิทยานันท์