วันที่   16   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ (ERIC)  10  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมมอบหมายงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  15  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมพุทธนเรศ -   - เปิดตัว PU_OLR  50  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม