วันที่   6   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - พิจารณาจัดสรรอัตรากำลัง  12  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องประชุมพุทธนเรศ 13.00-16.30   - การประชุมเพื่อหาแนวทางและดำเนินการตามมาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน  20  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-12.00   - การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้  15  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุม 1 ช่วย 4 สพฐ.  5  นางสาววีรยา โพยมรัตน์