วันที่   10   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจ้งการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ป.ป.ช.พล.)  8  นางสาวอนุสรา จุ้ยต่าย
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพฯ  20  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม