วันที่   11   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงาน ศธจ.อุตรดิตถ์ ผ่านระบบ Google Meet  3  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   -  การประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง(Video Conference)เพื่อชี้เเจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดเรียนการสอนวิถีใหม่ฯ  12  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - นิเทศออนไลน์ สหวิทยาเขตเอกาทศรถ  3  นางสาววีรยา โพยมรัตน์