วันที่   5   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - ประชุมสรุปการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  15  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - Zoom Meeting 1 ช่วย 3 สพฐ.  5  นางสาววีรยา โพยมรัตน์