วันที่   13   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ  3  ส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณ
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564  10  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สพม.พล  4  นายกฤษฎา พรหมอินทร์