วันที่   2   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณาผลระบบคอมพิวเตอร์ ERIC  10  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ  3  ส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - การประชุมคณะทำงานเตรียมการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  4  นายกฤษฎา พรหมอินทร์