วันที่   30   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - การประชุมออนไลน์ เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพกายในของสถานศึกษา  4  นายกฤษฎา พรหมอินทร์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณาผลระบบคอมพิวเตอร์ IC3  10  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   -  ประชุมสรุปการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting  6  นางวราภรณ์ สนสกล