วันที่   29   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ผ่านระบบGoogle Meet  15  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณาผลระบบคอมพิวเตอร์ IC3  10  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี  2  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์