วันที่   22   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานเตรียมการเพื่อรับการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค  10  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่7/2564 ระบบ Zoom Cloud Meetings  2  นายศุภชัย สุวรรณเทพ