วันที่   17   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กับโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด (โครงการจาก สพฐ.)  8  นายกฤษฎา พรหมอินทร์
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - Conference ชี้แจงการดำเนินงานโครงการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ึ6  นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล  8  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 13.00-16.30   - ประชุมพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพฯ จ.พิษณุโลก  6  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม