วันที่   15   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การประเมินตัวชี้วัดฯ การประเมินส่วนราชการ ของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  15  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุมตัวชี้วัด zoom  2  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - เตรียมการประเมินระบบดูแลนักเรียนระดับภูมิภาค  5  นางสาวศิริจันทรา เมฆี