วันที่   12   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  15  นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์