วันที่   20   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Video Conference  1  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก  1  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชมุเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)  5  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์