วันที่   9   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/64  20  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - ประชุมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูต้นแบบ เพื่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2564 ระดับภูมิภาค  3  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์