วันที่   6   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สพม.พล อต  55  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - อบรมเครือข่ายครูนักจิตประจำโรงเรียน  2  นางสาวศิริจันทรา เมฆี