วันที่   7   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  20  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - อบรมนักจิต สพฐ.  1  นางสาวศิริจันทรา เมฆี
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA สพฐ.  20  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์