วันที่   1   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมระบบคอมพิวเตอร์ IC3  9  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด