วันที่   17   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  15  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  25  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนา พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN&TIDY)  2  นางสาวนันทิยา เงินศรี
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - การประชุมเพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดพิษณุโลก  1  นายวรศักดิ์ กันสุทธิ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - การพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเอกาทศรถ  2  นายกฤษฎา พรหมอินทร์