วันที่   10   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  15  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - สรุปงาน  2  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์