วันที่   3   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  15  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามฯ  10  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  1  นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี