วันที่   29   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - ทำสัญญาจ้าง  50  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การประชุมวางแผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สหวิทยาเขตเอกาทศรถ และสหวิทยาเขตนเรศวร  2  นายกฤษฎา พรหมอินทร์