วันที่   26   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัย และความรับผิดชอบ  4  นายสมเจตน์ พันธ์พรม