วันที่   21   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564  5  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564  5  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564  5  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์ นิสิต ป.โท ป.เอก  15  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์