วันที่   20   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ป.เอก , ป.โท  15  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.  20  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม