วันที่   19   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - ประชุม รร.วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ  10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - คัดเลือก"10,000 คุรุชน ตนคุณธรรม" นวัตกรรมโรงเรียนสุจริต,หนังสั้น  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมวางแผนนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  10  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมผอ. เขตทั่วประเทศ  10  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์