วันที่   18   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการทำข้อตกลงการพัฒนางาน ออนไลน์  4  นายสมเจตน์ พันธ์พรม
ห้องประชุมชินเรศ 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนนี  15  นางนงลักษณ์ สุวรรณเทพ
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - บรรจุครูผู้ช่วยใหม่  15  นายศุภชัย สุวรรณเทพ