วันที่   28   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ต.ค. 2564  1  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-12.00   - ร่วมรับนโยบาย การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2  1  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 (กลุ่มนิเทศ)  10  นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - รอง.จิรวรรณ สุรเสียง  6  นางสาวศิริจันทรา เมฆี