วันที่   15   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2564  3  นายศุภชัย สุวรรณเทพ