วันที่   12   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุม pmQa  15  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - วางแผนนักศึกทุนฯ  7  นางสาววิภา เทียนขาว